PAROCHIEZAAL ROMERSHOVEN
Copyright © 2018 Hervé Tavernier  ·  E-Mail: herve.tavernier2@pandora.be
Zaal reglement - deel 1
WELCOME TO OUR COMPANY
I.Huurregeling.
Artikel 1

Elke aanvraag om over de zaal te beschikken moet gericht worden aan de VZW Parochiezaal Romershoven op het adres Maria Bollen - Romershovenstraat 187 - 3730 Hoeselt (Romershoven). Tel. 0473 - 240 349.
Na afspraak wordt daar een gebruiksovereenkomst opgemaakt  Dit contract geeft recht op het gebruik van de lokalen, inboedel, verlichting, verwarming en onderhoud volgens de modaliteiten hierna bepaald.
Artikel 2
Voor het huren van de lokalen dient vooraf een contract afgesloten. Samen met de afsluiting van dit contract wordt een waarborg van € 75 betaald. De betaling van deze waarborg gebeurt contant of door overschrijving op rekening BE87 7350 3493 0694 van vzw Parochiezaal Romershoven. Zolang deze waarborg niet betaald is, wordt de zaal als niet verhuurd beschouwd.
Na afloop van de activiteit en na controle of de zaal en de accommodatie correct gebruikt werden, zal de waarborg in mindering gebracht worden bij de afrekening.
De verhuurder moet tijdig in kennis gesteld worden van het niet-gebruik van de zaal en dit met een minimum van vier weken vóór het gebruik. Dit kan per e-mail tony.renwa@telenet.be of per telefoon 0473 - 240 349
De annuleringskosten bij niet tijdig verwittigen zijn gelijk aan het bedrag van de waarborg.
De nodige sleutels moeten afgehaald worden bij Maria Bollen - Romershovenstraat 187 - 3730 Hoeselt
Artikel 3
Elke huurder verbindt zich er toe te zullen voldoen aan de voorschriften betreffende gemeentelijke en provinciale taksen op vertoningen en vermakelijkheden, op de voorschriften betreffende SABAM, op de voorschriften betreffende billijke vergoeding en de voorschriften betreffende politiereglementen.
Artikel 4
De huurder, welke voor zijn activiteit affiches als publiciteit gebruikt dient voor publicatie een affiche ter inzage te bezorgen aan het zaalbestuur. Deze affiches dienen duidelijk de naam van de inrichter te vermelden, evenals volgende aanduiding:vzw Parochiezaal Romershoven - Romershovenstraat 76 te 3730 Hoeselt

II. Voorschriften voor het gebruik
Artikel 5
- Gevels
De gebruikers van het gebouw zullen in geen geval voorwerpen of affiches bevestigen die aan het uitzicht of de esthetiek van het gebouw enige afbreuk zouden kunnen doen.  Uitzonderingen hierop kunnen worden toegestaan mits voorafgaand akkoord van het bestuur inzake de plaats en aard van de bevestigingen.
Beschadigingen worden op kosten van de gebruiker hersteld.
- Lokalen
Enkel de gehuurde lokalen mogen worden gebruikt. Inbreuken worden beboet volgens de aard van de overtreding.
Het versieren van de lokalen mag naar eigen smaak gebeuren. Het is echter verboden om ramen, deuren, muren, panelen, vloeren, enz. te benagelen, te beplakken en te beschrijven. Ze mogen van geen enkel hechtingsmiddel worden voorzien. Men kan hiervoor de aangebrachte rails gebruiken     
                                                                                .                                                                                                                                        
volgende blz
Home

Foto's

Reglement

Huurprijzen

Ligging

Downloads

Contact