PAROCHIEZAAL ROMERSHOVEN
Copyright © 2018 Hervé Tavernier  ·  E-Mail: herve.tavernier2@pandora.be
Zaal reglement - deel 2
WELCOME TO OUR COMPANY
- Geluidsnormen
De gebruikers dienen er zorg voor te dragen dat geen hinderlijk lawaai veroorzaakt wordt dat de gebruikers van andere lokalen, de huurders of de buren kan hinderen of ergeren.
Daarbij dienen de geluidsnormen zoals voorzien in Vlarem II - art. 5.32.2 te worden gerespecteerd. Daarom zijn fuiven en activiteiten met diskjockey of zware geluidsversterkende installaties verboden.
- Meubilair
Het gebruik van stoelen en tafels is toegestaan op voorwaarde dat ze worden achtergelaten in de toestand zoals ze ter beschikking gesteld werden en ondergebracht in de voorziene bergruimten
- Buitenaanleg
Het gebruik van kaarsverlichting op de buitenaanleg is verboden.
- Rookverbod
Overeenkomstig het rookverbod voor polyvalente zalen, is roken in de lokalen niet toegelaten. Wie het rookverbod niet naleeft stelt zich bloot aan boetes bij eventuele controle door de inspectiediensten
- Drank
Enkel de dranken die beschikbaar zijn in de zaal mogen gebruik worden. De gebruiker mag zelf geen dranken meebrengen, met uitzondering van wijn
Artikel 6

De noodverlichtingen, de nooduitgangen en de brandkranen mogen nooit uitgeschakeld of versperd worden.
Artikel 7
Behoudens de overeenkomst met het bestuur, moeten onmiddellijk na het gebruik of na de laatste reeks van ononderbroken gebruik, alle voorwerpen die niet tot het patrimonium van de VZW behoren verwijderd worden. Bij het niet naleven hiervan wordt de waarborgsom ingehouden en worden de voorwerpen voor rekening van de huurder afgevoerd.
Artikel 8
De huurder is steeds verantwoordelijk voor schade aangebracht aan de zalen en aan het materiaal zowel door hemzelf en zijn aangestelde(n) als door de deelnemers aan de door hem ingerichte activiteit.
Artikel 9
De VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en beschadigingen aan materiaal dat toebehoort aan de huurder.
De VZW is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
De burgerlijke aansprakelijkheid van de lokale verenigingen t.o.v. derden wordt niet gedekt door de verzekering van de VZW.
Artikel 10
De verantwoordelijke (huurder) verbindt zich er toe:
de zaal in een behoorlijke staat achter te laten en elke beschadiging onmiddellijk te melden.
- het rookverbod te respecteren.
- de zaal te ontruimen na de laatste activiteit, uitzonderingen zijn mogelijk na afspraak met het zaalbestuur.
- keukenhanddoeken, afwasproducten, WC papier, vuilzakken zelf mee te brengen
- afval te verwijderen en mee te nemen
                                                                                                            
Volgende blz.
Home

Foto's

Reglement

Huurprijzen

Ligging

Downloads

Contact